Prior Coronets

Richard Fitzalan

Richard Fitzalan

Baron (Jan 9, 1993 (AS XXVII) through Feb 4, 1995 (AS XXIX))

Gwendolyn Fitzalan

Gwendolyn Fitzalan

Baroness (Jan 9, 1993 (AS XXVII) through Feb 4, 1995 (AS XXIX))

Sancia Lafond Freyser de Cameron

Sancia Lafond Freyser de Cameron

Baroness Feb 4, 1995 (AS XXIX) through May 2, 1998 (AS XXXIII))

David of Moffat

David of Moffat

Baron (Feb 4, 1995 (AS XXIX) through May 2, 1998 (AS XXXIII))

Walter of Minstead

Walter of Minstead

Baron (May 2, 1998 (AS XXXIII) through Jan 12, 2002 (AS XXXVI))

Catriona nic Thearlaigh

Catriona nic Thearlaigh

Baroness (May 2, 1998 (AS XXXIII) through Jan 12, 2002 (AS XXXVI))

 Rhonwen McBride

Rhonwen McBride

Baroness (Jan 12, 2002 (AS XXXVI) through Apr 30, 2005 (AS XXXIX))

Aric McBride

Aric McBride

Baron (Jan 12, 2002 (AS XXXVI) through Apr 30, 2005 (AS XXXIX))

 Wolfgang von Bremen

Wolfgang von Bremen

Baron (Apr 30, 2005 (AS XXXIX) through May 3, 2008 (AS XLIII))

 Juliana MacPherson

Juliana MacPherson

Baroness (Apr 30, 2005 (AS XXXIX) through May 3, 2008 (AS XLIII))

Godric ap Rhys

Godric ap Rhys

Baron (May 3, 2008 (AS XLIII) through May 14, 2011 (AS XLVI))

 Kara of St. David

Kara of St. David

Baroness (May 3, 2008 (AS XLIII) through May 14, 2011 (AS XLVI))

Johann Matheusson

Johann Matheusson

Baron (May 14, 2011 (AS XLVI) through Jul 20, 2014 (AS XLIX))

Francisca de Montoya

Francisca de Montoya

Baroness (May 14, 2011 (AS XLVI) through Jul 20, 2014 (AS XLIX))

 Aelisia of Cambrewell

Aelisia of Cambrewell

Baroness (Jul 20, 2014 (AS XLIX) through May 13, 2017 (AS LII))

Dunstan M'Lolane

Dunstan M'Lolane

Baron (Jul 20, 2014 (AS XLIX) through May 13, 2017 (AS LII))

 Bjorn Ulfsson

Bjorn Ulfsson

Baron (May 13, 2017 (AS LII) through Sep 2, 2020 (AS LV))

 Vasilisa Myshkina

Vasilisa Myshkina

Baroness (May 13, 2017 (AS LII) through Sep 2, 2020 (AS LV))

Disa i Birkilundi

Disa i Birkilundi

Baroness (Sep 2, 2020 (AS LV) through May 4, 2024 (AS LIX))

Alasdair Mac Roibeirt

Alasdair Mac Roibeirt

Baron (Sep 2, 2020 (AS LV) through May 4, 2024 (AS LIX))